Polityka prywatności

Administratorem sklepu GaleriaMarek.pl, jest Marketing Investment Group S. A. z siedzibą w Krakowie, adres: os. Dywizjonu 303 Paw. 1, 31-871 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000521685, o kapitale zakładowym w wysokości 3.621.750,00 zł w całości opłaconym. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem ze sklepu GaleriaMarek.pl, poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami.

Anonimowość:
Użytkownicy korzystający ze sklepu GaleriaMarek.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych usług serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych wszystkim podmiotom spełniającym wymogi do tego, aby móc się zapoznać z treścią tych ogłoszeń, wówczas ujawniane są tylko następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu.

Dlaczego zbierane są i w jakich celach informacje o Użytkowniku ?
Poza celami, którym służy sklep GaleriaMarek.pl, administrator serwisu zbiera informację o Użytkowniku w następujących celach:

  • reakcja na prośby, uwagi lub reklamacje Użytkowników
  • personalizacja przeglądanych przez danego Użytkownika stron sklepu GaleriaMarek.pl
  • sprawdzanie i identyfikacja uprawnień dostępu do poszczególnych zasobów serwisu GaleriaMarek.pl zapobieganie problemom jakie mogą pojawić się w funkcjonowaniu sklepu GaleriaMarek.pl
  • wysyłanie do Użytkowników informacji o produktach, usługach i promocjach sklepu GaleriaMarek.pl, lub jego partnerów

Dane udostępnienie podmiotem trzecim są przekazywane wyłącznie celu realizacji zamówienia firmom takim jak:

  • banki i systemy płatności w celu obsługi transakcji i procesu zakupów wykonywanych przez Użytkownika w Sklepie
  • personalizacja przeglądanych przez danego Użytkownika stron sklepu GaleriaMarek.pl
  • firmy spedycyjne i kurierskie w celu obsługi wysyłki w ramach realizacji umowy

Dane marketingowe, na których użycie wyraził zgodę Użytkownik mogą być przekazywane podmiotem współpracującym z Sklepem w celu wysyłania informacji o produktach, usługach i promocjach sklepu GaleriaMarek.pl, lub jego partnerów

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie informacji e-mail od sklepu GaleriaMarek.pl („rezygnacja z newslettera”) poprzez wybranie odpowiedniej opcji widocznej w wysyłanych tego typu informacjach.

Uprawnienia Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w sklepie GaleriaMarek.pl
Każdy Użytkownik ma zapewnioną możliwość samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie, w odpowiednim do tego miejscu w serwisie dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Jeżeli Użytkownik uzna to rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się do Administratora wysyłając e-mail przez formularz kontaktowy lub pocztą tradycyjną na adres:

Marketing Investment Group S.A.
ul. Jana Dekerta 18
30-703 Kraków
z dopiskiem "GaleriaMarek.pl"

 

Zakup zamówionych Produktów w Sklepie przez Klienta jest możliwy po podaniu w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych osobowych Klienta oraz po dobrowolnym potwierdzeniu przez Klienta (poprzez wybranie właściwego znacznika w polu typu checkbox) zgody na ich przetwarzanie oraz umieszczenie w zbiorze danych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do dokonania i obsługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.)  („Rejestracja”).

Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są obiektywnie niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku udzielenia odrębnej zgody przez Klienta, jego dane osobowe będą przetwarzane i umieszczane w zbiorze danych także w celach marketingowych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klient w formularzu rejestracyjnym podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail o przyczynach anulowania zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

Zarejestrowanie się w sklepie GaleriaMarek.pl jest dobrowolną decyzją każdego Użytkownika.

Ochrona danych
Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój sklepu GaleriaMarek.pl mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie zawsze informował na łamach serwisu.

Statystyka
Na podstawie uzyskanych od Użytkowników informacji i danych technicznych (np. cookies logów systemowych, adresów IP) związanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawnianie podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

W sklepie internetowym jest stosowany system analizy statystycznej (Google Analytics), który może być wykorzystywany do tworzenia całkowicie anonimowych profilów użytkowników pod pseudonimem. System ten stworzony przez firmę Google Inc. korzysta do zbierania danych czysto statycznych pliki typu cookie. System jest używany w celach statycznych i wykorzystany co analizy jakości działania systemu i poprawienie jego jakości czy przejrzystości dla Użytkownika.


Uwagi praktyczne dot. korzystania ze sklepu galeriamarek.pl
Jeżeli Użytkownik korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług sklepu galeriamarek.pl wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych o Użytkowniku. Podane przez Użytkownika dane i informacje przy rejestracji w serwisie znane są tylko temu Użytkownikowi i Administratorowi oraz osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za swoje własne. Administrator gwarantuje, że dopóki Użytkownik nie zamieści ogłoszeń, ofert lub innych treści na łamach Serwisu, które podlegają ujawnianiu innym jego Użytkownikom wraz z danymi i informacjami, które w takim przypadku podlegają ujawnianiu, Administrator nie ujawni nikomu danych i informacji wprowadzonych przez Użytkownika do serwisu, chyba że będzie to wynikiem wniosków lub żądań podmiotów, które mają prawo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do otrzymania tych danych od Administratora. Mimo powyższego, Użytkownik zawsze powinien zachowywać ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, a w szczególności danych dostępowych do konta w serwisie. Administrator serwisu jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania Użytkowników sklepu galeriamarek.pl dotyczących zachowania poufności danych i informacji. Ewentualne zapytania należy kierować przez formularz kontaktowy lub pocztą tradycyjną na adres:

Marketing Investment Group S.A.
ul. Jana Dekerta 18
30-703 Kraków
z dopiskiem "GaleriaMarek.pl"

Wyjaśnienie użytych pojęć:
(na podstawie www.wikipedia.pl)

cookie - Ciasteczka (ang. cookies) to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep Iinternetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilązamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane tak że po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktowaćsię z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

log systemowy - Informacja, jaką komputer internauty przekazuje serwerowi podczas każdorazowego połączenia. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację komputera łączącego się z serwerem.

adres IP - liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej opartej na protokole IP, służąca identyfikacji elementów warstwy trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci oraz poza nią (tzw. adres publiczny).
Adres IP nie jest "numerem rejestracyjnym" komputera – nie identyfikuje jednoznacznie fizycznego urządzenia – może się dowolnie często zmieniać (np. przy każdym wejściu do sieci Internet) jak również kilka urządzeń może dzielić jeden publiczny adres IP. Ustalenie prawdziwego adresu IP użytkownika, do którego następowała transmisja w danym czasie jest możliwe dla systemu/sieci odpornej na przypadki tzw. IP spoofingu (por. man in the middle, zapora sieciowa, ettercap) – na podstawie historycznych zapisów systemowych.
W najpopularniejszej wersji czwartej (IPv4) jest zapisywany zwykle w podziale na oktety w systemie dziesiętnym (oddzielane kropkami) lub rzadziej szesnastkowym bądź dwójkowym (oddzielane dwukropkami bądź spacjami).

Szczegółowe informacje o stosowanych w sklepie plikach cookie można znaleźć tutaj
 

Ładowanie
Zamknij

Dodawanie produktu do koszyka

WYBRANY PRODUKT ZOSTAŁ DODANY DO KOSZYKA

Zamknij

Wybierz swój rozmiar

Witaj